Jakie są koszty związane z rozwodem?

Liczba rozwodów w Polsce stale rośnie, a najczęściej orzekanym powodem jest niezgodność charakterów. Jest to zwykle przykre wydarzenie dla obu stron, w dodatku stanowi spory koszt i wiąże się z różnego rodzaju opłatami. A więc ile kosztuje rozwód?

Koszty główne

Podstawowe  koszty, z jakimi należy się liczyć składając pozew o rozwód to opłata sądowa i ustanowienie pełnomocnika.

Opłata sądowa stała

Opłata sądowa jest uiszczana w momencie wniesienia pozwu cywilnego o rozwód, a dokonuje się tego na wskazany rachunek bankowy lub do kasy odpowiedniego sądu. Wynosi ona 600 zł. To, kto finalnie tę opłatę sfinansuje zależy od wyroku.

Kto finansuje opłatę stałą?

Wyrok orzekający wyłączną winę jednej ze stron oznacza, że to właśnie ten małżonek poniesie koszty pozwu i koszty poboczne, o ile takie zaistnieją. Oddalenie powództwa przez sąd obciąża kosztami stronę powoda. W przypadku wyroku bez orzeczenia o winie jednej ze stron powód otrzymuje od pozwanego zwrot w wysokości 150 zł, a 300 zł pokrywa sąd.

Ustanowienie pełnomocnika

Rozporządzenie określające opłaty za czynności adwokata ustala stawkę minimalną wynagrodzenia pełnomocnika w sprawach rodzinnych i opiekuńczych w kwocie 720 zł. Stawka maksymalna nie jest określona – w praktyce im dłużej trwająca i bardziej skomplikowana sprawa tym koszt zatrudnienia prawnika jest wyższy. Kancelarie pobierają kwoty od kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, przeciętnie jest to suma od 2 do 4 tysięcy złotych.

Kto może reprezentować strony?

W świetle kodeksu postępowania cywilnego pełnomocnikiem w sprawie rozwodowej może być adwokat lub radca prawny (art. 87 § 1). Dopuszczalna jest także rezygnacja z reprezentacji i samodzielne wystąpienie w przewodzie sądowym.

Strona przegrana, w przypadku orzeczenia o jej winie zobowiązana jest pokryć koszt zatrudniania pełnomocników obu stron (zwrócić poniesione w tym celu wydatki byłego małżonka). W praktyce zwrot ten nie obejmuje jednak pełnych kosztów, ale w wysokości określonej w wyżej wymienionym rozporządzeniu stawki minimalnej.

Koszty dodatkowe

Poza kosztami związanymi z powołaniem pełnomocnika i opłatą stałą należy się liczyć z opłatami pobocznymi. Najniższą z nich jest opłata skarbowa z tytułu pełnomocnictwa, w wysokości 17 zł. Dodatkowo płatne jest także uzyskanie opinii biegłego lub kuratora środowiskowego oraz zabezpieczenie kontaktów z dziećmi czy ewentualne mediacje.

Podział majątku

Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych pobierana jest stała opłata w wysokości 1000 zł za sądowy podział majątku po zakończeniu wspólności majątkowej. Opłata ta wynosi 300 zł w przypadku załączenia do wniosku zgodnego planu podziału wspomnianych dóbr. Suma wszystkich opłat jest uzależniona od przebiegu procesu i dodatkowych czynności okołoprocesowych.

Zwolnienie z kosztów sądowych

Możliwe jest zwolnienie strony lub stron na wniosek złożony do właściwego sądu. Aby został on rozpatrzony pozytywnie należy udowodnić, przekładając dokumenty poświadczające, że uiszczenie opłat wiąże się z uszczerbkiem na niezbędnym utrzymaniu dla strony lub rodziny. Możliwe jest także zawnioskowanie do sądu o obrońcę z urzędu.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*