Sprawy spadkowe: zachowek, akt poświadczenia dziedziczenia

  W przypadku, gdy zmarły nie pozostawił testamentu stwierdzającego jego wolę, co do podziału majątku, dziedziczenie będzie odbywać się zgodnie z ustawą, czyli porządkiem dotyczącym stopnia pokrewieństwa. W skład spadku wchodzą nie tylko nieruchomości, akcje, środki pieniężne, ale również długi, dlatego przed przyjęciem spadku dobrze jest udać się do radcy prawnego lub adwokata w celu przeanalizowania całej masy spadkowej.   

Spadki – zapisy testamentu

  Jeżeli zmarły pozostawił po sobie testament to zgodnie z jego wolą dziedziczenie odbywać się będzie zgodnie z jego zapisami. W treści takiego dokumentu znajdzie się wyszczególnienie osób oraz części majątku, które dziedziczą, może w testamencie znaleźć się także zapis o wydziedziczeniu członka rodziny. Trzeba jednak wiedzieć, że przy wydziedziczeniu muszą być podane przyczyny mające charakter uporczywy. Przed sporządzeniem testamentu u notariusza, w którym ma znaleźć się taki zapis warto skonsultować się z adwokatem, który po rozpoznaniu sprawy udzieli odpowiedzi, czy zaistniały przesłanki do wydziedziczenia krewnego.

Testament a zachowek

  Jeżeli po otwarciu testamentu, krewny, który dziedziczyłby na podstawie ustawy nie został w nim ujęty, ale nie został także wydziedziczony ma prawo do ubiegania się o zachowek, będący gwarantowaną częścią majątku po zmarłym. Zachowek przysługuje zstępnym np. dzieciom, wnukom, rodzicom spadkodawcy, małżonkowi w wysokości połowy wartości tego udziału. Jeżeli osobami uprawnionymi do zachowku są osoby trwale niezdolne do pracy oraz osoby małoletnie przysługuje im 2/3 wartości udziału spadkowego.

  Zachowku można dochodzić sądownie lub starać się zawrzeć ugodę z osobami, które zostały ujęte w spadku i dziedziczą majątek po zmarłym krewnym. W negocjacjach lub mediacjach bardzo pomocni są adwokaci, którzy mają wiedzę na temat prowadzenia takich rozmów oraz znają prawo spadkowe. Przy braku porozumienia między stronami, pozostaje droga sądowa, w tym przypadku pomoc adwokata lub radcy prawnego jest niezbędna. Wybranego prawnika można powołać, jako pełnomocnika zarówno na rzecz strony pozwanej jak i powodowej.

  Zadaniem adwokatów prowadzących sprawy o zachowek może być poszukiwanie majątku spadkowego, uczestnictwo w rozwiązywaniu sporów o przynależności danych składników majątku do spadku. Jak również zaliczenie darowizn i stanu rachunków bankowych do masy spadkowej. Korzystając z usług radcy prawnego można próbować podważyć wydziedziczenie, które zostało oparte na niesłusznych podstawach. Obecnie w orzecznictwie sądowym zauważalna jest tendencja do zmniejszania wysokości zachowku, jeżeli udowodniono nieodpowiednie postępowanie względem spadkodawcy (pomimo braku wydziedziczenia).

Akt poświadczenia dziedziczenia – dlaczego potrzebny

  Dziedziczenie wiąże się z koniecznością stwierdzenie nabycia spadku, które można uzyskać u notariusza albo w sądzie. Adwokat udzieli pomocy przy zgromadzeniu dokumentów niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Aby notariusz przygotował taki dokument, muszą do jego kancelarii zgłosić się wszyscy spadkobiercy zarówno ustawowi i testamentowi. Urzędnik sporządzając protokół dziedziczenia będzie wymagał od zebranych np. zgodnego żądanie poświadczenia dziedziczenia, które muszą złożyć osoby uczestniczące w jego spisywaniu. Więcej na temat spadków i testamentów na stronie https://dm-adwokaci.pl/uslugi-adwokackie/prawo-spadkowe

Spadkobiercy muszą zastosować się do wszystkich wymogów stawianych przez notariusza. Po sporządzeniu protokołu, notariusz przygotuje akt poświadczenia dziedziczenia, w którym ujmie spadkobierców dochodzących do dziedziczenia oraz tytuł ich powołania a także wielkość przysługujących udziałów. Notariusz dokonuje wpisu takiego aktu do rejestru aktów poświadczenia dziedziczenia. W tym momencie powstają skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*