Umowa zlecenie – zalety i wady

Umowa zlecenie – zalety i wady

Zgodnie z definicją obowiązującą w polskim prawie, umowa zlecenie określana jest jako umowa cywilnoprawna szczegółowo uregulowana w kodeksie cywilnym w artykułach od 734 do 751. Na tle innych dokumentów wyróżnia się ona samym przedmiotem porozumienia, jakim jest zobowiązanie do wykonania określonej czynności prawnej przez jeden z podmiotów za ustalone wcześniej wynagrodzenie, co reguluje w Rzeczypospolitej Prawo pracy Wrocław.

Stronami w umowie zlecenie są odpowiednio:

  • zleceniodawca – oferujący wykonanie określonej pracy
  • zleceniobiorca – wykonujący daną czynność prawną

Strony w umowie zlecenie

Stronami w umowie zlecenie, tak jak wspomniane było w powyższym akapicie, jest odpowiednio zleceniodawca oraz zleceniobiorca. Każdy z tych podmiotów może być w zależności osobą fizyczną bądź prawną, posiadającą jednocześnie zdolność do czynności prawnych. To co wyróżnia umowę zlecenie, w przeciwieństwie do innych rodzajów porozumień, jest fakt, iż może być ona zawarta również w formie ustnej, jak również wszelkie zmiany wprowadzane mogą być w ten sposób.

Przedmiot umowy i pozostałe warunki

Elementem niezbędnym w przypadku umowy zlecenie, jest szczegółowe określenie czynności prawnej wykonywanej przez zleceniobiorcę. Ponad to, wyszczególnione powinno być także odpowiednie wynagrodzenie, bądź jego brak, również zawarty w dokumencie. Stawka minimalna w przypadku umowy zlecenie, od 1 stycznia 2019 roku wynosi 14.70 złotych brutto, a w przypadku wszelkich nieścisłości z tym związanych warto skontaktować się z wyspecjalizowanym adwokatem w mieście Wrocław.

Dane na umowie zlecenie

Umowa zlecenie jest szczególnym rodzajem dokumentu podpisywanego przez dwa niezależne podmioty. Na samym piśmie niezbędnymi elementami, które powinny się na nim znaleźć, są:

  • szczegółowe dane dotyczące stron umowy
  • opis zlecenie i charakter współpracy
  • termin i wynagrodzenie
  • odpowiedzialność w przypadku niedopełnienia warunków umowy

Umowa zlecenie – zalety i wady

Umowę zlecenie w porównaniu do umowy o pracę odróżnia kilka istotnych detali, przemawiających za jednym bądź drugim porozumieniem. Najistotniejszą kwestią, stanowiącą największą jej największą wadę, są nieobowiązujące przepisy dotyczące elementów takich jak:

  • czas pracy
  • minimalne wynagrodzenie
  • prawo do urlopu i przerw w pracy
  • okres wypowiedzenia

Jedynym przypadkiem, w którym powyższe punkty posiadają moc prawną, jest zawarcie ich w konkretnych paragrafach umowy zlecenie. Wadami omawianego porozumienia jest również brak obowiązku opłacania składki chorobowej oraz zdecydowanie mniejsza zdolność kredytowa w przypadku chęci zaciągnięcia kredytu.

Do zalet umowy zlecenie bez wątpienia należy możliwość samodzielnego wykonywania pracy bądź powierzenia jej osobie trzeciej, w przypadku, gdy nie jest to zabronione w odpowiednim paragrafie dokumentu. Ponad to daje ona zdecydowanie większą swobodę w spełnianiu poszczególnych warunków umowy, bez nadzoru ze strony zleceniodawcy. Brak obowiązku opłacania składki chorobowej stanowić zaletę, szczególnie dla studentów do 26 roku życia, ze względu na wyższe wynagrodzenie netto.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*